Italias Høyesterett, La Corte Suprema di Cassazion, i Roma. FOTO: cortedicassazione.it

Kaptein Francesco Schettino har ikke hatt en rettferdig rettergang og dom. ISM-koden legger hovedansvaret for sikkerhetsrutiner og sikkerhetskultur på rederiet. Dette har Italia sett bort fra i gransking, etterforsking og rettsprosesser i årene etter grunnstøtingen og katastrofen i 2012.

I går, 13. januar, var det 10 år siden Costa Concordia katastrofen. Allerede de første dagene etter ulykken gikk Costa Cruises og eierselskapet Carnival fri fra kritisk søkelys, som i stedet ble ensidig rettet mot fortellingen om kapteinen som ansvarlig for katastrofen. Kapteinen ble senere dømt til 16 år i fengsel. Rederiet slapp med en bot.

Stiftelsen Skagerrak har gjennom årene gjort flere henvendelser. I går, på dagen 10 år etter katastrofen, sendte Stiftelsen Skagerrak et nytt brev til EU- kommisjonen, EU- parlamentet, EUs maritime byrå EMSA, Paris MOU og flere organisasjoner både med maritim tilknytning og med menneskerettigheter som formål.

I brevet viser Stiftelsen Skagerrak til at det tyske havarigranskingsorganet BSU allerede i 2015 trakk seg fra  videre samarbeid med italienske myndigheter, som trenerte mulighetene for kompetent gransking av både NORMAN ATLANTIC og  COSTA CONCORDIA.

Dr. Craig Laverick ved Northumbria universitetet i Newcastle, har bistått Stiftelsen Skagerrak med brevet, og signerer sammen med styreleder Jan Harsem.

Her kan du lese brevet, med tidligere brev vedlagt:

STIFTELSEN SKAGERRAK: BREV DATERT 13. JANUAR 2022 MED VEDLEGG

Short summary in english:

Costa Concordia reveals Italian breach of maritime and legal security.

The ISM Code places the main responsibility for safety routines and safety culture on the shipping company. Italy has disregarded this in investigations, investigations and lawsuits in the years following the grounding and disaster in 2012.

In the letter, the Skagerrak Foundation points out that the German accident investigation body BSU already in 2015 withdrew from further cooperation with the Italian authorities, which trained the possibilities for competent investigation of both NORMAN ATLANTIC and COSTA CONCORDIA.

Dr. Craig Laverick at the University of Northumbria in Newcastle, has assisted the Skagerrak Foundation with the letter, and signs with board chairman Jan Harsem.

 

Breve riassunto in italiano

Costa Concordia rivela la violazione italiana della sicurezza marittima e giuridica

Il codice ISM attribuisce alla compagnia di navigazione la responsabilità principale delle routine di sicurezza e della cultura della sicurezza. L’Italia ha ignorato questo in indagini, inchieste e azioni legali negli anni successivi all’incaglio e al disastro nel 2012.

Nella lettera, la Fondazione Skagerrak sottolinea che l’ente investigativo sugli incidenti tedesco BSU già nel 2015 si è ritirato da ulteriori collaborazioni con le autorità italiane, che hanno formato le possibilità di indagine competente sia di NORMAN ATLANTIC che di COSTA CONCORDIA.

Il dottor Craig Laverick dell’Università della Northumbria a Newcastle, ha assistito la Fondazione Skagerrak con la lettera e ha firmato con il presidente del consiglio Jan Harsem.

 

Bref résumé en français

Le Costa Concordia révèle une violation italienne de la sécurité maritime et juridique

Le Code ISM place la responsabilité principale des routines de sécurité et de la culture de sécurité sur la compagnie maritime. L’Italie n’a pas tenu compte de cela dans les enquêtes, les enquêtes et les poursuites dans les années qui ont suivi l’échouement et la catastrophe de 2012.

Dans la lettre, la Fondation Skagerrak souligne que l’organisme allemand d’enquête sur les accidents BSU s’est déjà retiré en 2015 de toute coopération avec les autorités italiennes, qui ont formé les possibilités d’enquête compétente à la fois de NORMAN ATLANTIC et de COSTA CONCORDIA.

Le Dr Craig Laverick de l’Université de Northumbria à Newcastle a aidé la Fondation Skagerrak à rédiger la lettre et signe avec le président du conseil d’administration Jan Harsem.