Systematisk og kunnskapsbasert forebygging forutsetter erfaringene fra norsk og internasjonal havarirapportering

Stortingets justiskomite behandler for tiden stortingsmeldingen “Risiko i et trygt samfunn” om samfunnssikkerhet.

Stiftelsen Skagerrak har i dag sendt høringsuttalelse til justiskomiteen, med forslag om at kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget som fremkommer i norske og internasjonale havarirapporter systematisk følges opp. Stiftelsen Skagerrak skriver:

Ulykker og katastrofehendelser i samfunnet følges opp med politiets etterforsking og undersøkelser i regi av egne granskingskommisjoner, eventuelt en fast havarikommisjon.

Statens Havarikommisjon for Transport utfører et betydelig arbeid med undersøkelser som faller inn under mandatet innenfor luftfart, veitrafikk, jernbane og sjøfart. Internasjonale utredninger inneholder også informasjon av betydning for norsk samfunnssikkerhet. Undersøkelsene søker å avdekke hendelsesforløp, utløsende og bakenforliggende årsaker. Havarirapportene vil ofte fremme anbefalinger. Hva angår sjøulykker, så reguleres undersøkelsene av internasjonale retningslinjer fra IMO (FNs sjøfartsorganisasjon) og EU-direktiv som angir kriterier for havariundersøkelsene.

En parallell: Medisinsk behandling søker hele tiden å være ajour med norsk og internasjonal forskning. Systemer for oppdatert kunnskap og oversikt over datagrunnlaget er prioritert.

Tilsvarende prioritering av kunnskapsbasert samfunnssikkerhet anbefales. Kunnskapstilfanget ved havariutredninger internasjonalt og i Norge er omfattende, og strategier for systematisk oversikt og vurdering må etableres. Forebygging av risiko må bygge på dette erfarings- og kunnskapsgrunnlaget.

Kun et fåtall ulykker rapporteres som NOU eller med behandling i Stortinget. Stiftelsen Skagerrak er ikke kjent med etablerte og systematiske rutiner for håndtering og implementering av kunnskap og anbefalinger som fremkommer ved internasjonale og norske havariutredninger.

Meld.St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn må følges opp med en strategi for systematisk oppfølging og behandling av kunnskap og anbefalinger i internasjonale og norske havari- og granskingsrapporter. Stortinget bør ta initiativ til dette ved sin behandling av stortingsmeldingen.

Brevet fra Stiftelsen Skagerrak kan du lese HER:

SKAGERRAK KOMMENTAR SAMFUNNSSIKKERHET 2017