Hovedrapport fra Stortingets Scandinavian Star kommisjon

Firesafe AS vil ikke bekrefte at selskapet står bak de faglige vurderingene i rapporten de leverte til Stortingets kommisjon i oktober 2016.

Stortingets kommisjon ga Firesafe AS i oppdrag å utarbeide en skriftlig redegjørelse for den simuleringen av brannforløpet som var foretatt av Stiftelsen. Bakgrunnen var at kommisjonen ikke fant det mulig å foreta en faglig vurdering av den simuleringen av brannforløpet som Stiftelsen hadde foretatt. Dette er beskrevet i kommisjonens hovedrapport pkt. 3.4.7.3 på side 36 – 37:

Møte Winterseth, Eilertsen m. fl.

I dette møtet ble deres vurderinger presentert, og de redegjorde for deres simulering av brannforløpet. Etter presentasjonen i Oslo forelå det en rekke forhold som kommisjonen ønsket å få utdypet nærmere. På bakgrunn av det presenterte materialet var det ikke mulig for kommisjonen å foreta en faglig vurdering av simuleringen. Kommisjonen valgte derfor å be Winterseth og Eilertsen om å utarbeide en skriftlig redegjørelse for den foretatte simuleringen.

De aksepterte å gjøre dette som et oppdrag gitt til deres arbeidsgiver, Firesafe. Kommisjonen ba for det første om at det ble redegjort nærmere for teorigrunnlaget som var lagt til grunn for simuleringen. For det andre ba kommisjonen om at det ble utarbeidet en sensitivitetsanalyse, som ville vise hvordan simuleringsprogrammet ville respondere dersom man gjorde endringer i grunnlagsdata og forutsetninger.

Firesafe skriver i sin rapport at oppdraget var å få frem en fullstendig fremstilling av Stiftelsens arbeid innen det branntekniske, og at Firesafe ble engasjert for å være forfatter og faglig kvalitetssikrer (brannteknisk) for dette arbeidet. I epost 23 juni beskriver Håkon Winterseth oppdraget slik:

– Firesafe skulle ikke gjennomføre nye utredninger, men utforme en faglig forankring av de konklusjoner, hypoteser og oppfatninger som allerede var fremmet av Stiftelsen.

Firesafe rapport til kommisjonen er datert 31 oktober 2016. I rapporten hevder Firesafe at brannforløpet på Scandinavian Star forutsetter tilførsel av brennbart materiale. Uten annen tilførsel av brennbart materiale skulle skipet være brent ut i løpet av 1 – 2 timer. Firesafe hevder videre at det er foretatt flere separate brannstiftelser gjennom hele brannforløpet. Firesafe avviser at brannforløpet kan skyldes varmeledning i stål. Det antydes at besetningsmedlemmer som fulgte med skipet fra USA til Skandinavia saboterte brannslukkingsarbeidet: Rapporten antyder også at politiet har unndratt deler av etterforskningsmaterialet ved oversendelse til Riksarkivet.

I januar 2017 lot Håkon Winterseth seg intervjue av Bergensavisen, og leverte i den forbindelse sterke uttalelser mot politiet og politiets sakkyndige. I intervjuet fremstår Firesafe som eksperter engasjert av Stortingets kommisjon. Det fremkom ikke av artikkelen at Firesafes oppgave var å levere en redegjørelse for Stiftelsens fremstilling av brannforløpet, da denne ikke var mulig å vurdere faglig. Artikkelen i BA ble referert av andre medier, som oppfattet at det var kommisjonens eksperter som gikk ut med egne konklusjoner og sterk kritikk av politiet.

Senere engasjerte kommisjonen Norconsult som eksperter, som gjorde utredninger direkte på oppdrag for kommisjonen. I den endelige rapporten avviser Stortingets kommisjon på punkt etter punkt avvist de branntekniske vurderingene fra Stiftelsen og Firesafe. Rapporten fra Firesafe kan leses i sin helhet på side 725 – 806 i det store vedlegget til kommisjonens hovedrapport. I dette vedlegget er også de øvrige branntekniske rapportene lagt inn.

Kommisjonens rapport vil bli behandlet av Stortinget etter valget til høsten, og Støttegruppen forbereder kommentarer til Stortingets behandling. Alle som har hatt synspunkter på branntekniske forhold er invitert til å gi sine kommentarer. Dette fordi Støttegruppen ikke har kompetanse til å avgjøre hvilke eksperter som har rett. Denne invitasjonen ble også sendt til Firesafe AS v/ adm. dir. og majoritetseier Morten Ameln. Første henvendelse til Firesafe ble sendt 10 juni. Etter flere ukers kontakt pr epost, er status at Firesafe ikke vil bekrefte at selskapet stiller seg bak sin egen rapport.

KOPI AV EPOSTKONTAKTEN KAN DU LESE HER

Firesafe AS, som betegner seg selv som totalleverandør av brannsikring, avviser å bekrefte eller avkrefte om de stiller seg bak den rapporten selskapet har levert til Stortingets kommisjon. Firesafe AS omsatte for 580 millioner kroner i 2016. Majoritetseier og daglig leder er Morten Ameln, og styreleder er Tor Rønhovde. Faglig leder i Firesafe AS er Håkon Winterseth, som også er styremedlem i «Stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star».

Støttegruppen understreker at en dersom det kan avklares at hele det samlede brannforløpet kan ha blitt utløst av brannstiftelsen like etter kl. 0200 natt til lørdag 7 april 1990, så medfører ikke dette noen oppklaring av hvem som sto bak brannstiftelsen, og heller ingen bekreftelse eller avkreftelse av hva motivet for brannstiftelsen kan ha vært.

Oppslaget i BA i januar 2017: