Arne Sagen Jan Harsem

Stiftelsen Skagerrak, som ble startet i 2004 av overlevende etter Scandinavian Star, har skrevet brev til italienske myndigheter i forbindelse med at det fredag 13 januar var 5 år siden Costa Concordia-ulykken.

Stiftelsen etterlyser gransking i samsvar med kriteriene i EU-direktiv, og er kritisk til at ansvaret for ulykken ensidig plasseres på kapteinen, uten referanser til ISM-koden, hvor rederiets ansvar tydelig fremgår.

Den franske støttegruppen etter Costa Concordia har meldt at de stiller seg fullt ut bak brevet fra Stiftelsen Skagerrak.

The Skagerrak Safety Foundation met representatives for italian authorities in a meeting at the italian embassy in Oslo, thursday the 12th of january 2017. We deliverede the attached letter to italian authorities. Below you will find the conclusion and requests in english, italian and norwegian translation:

ENGLISH:

CONCLUSION

It is clear that the Italian state’s priority has been to establish the guilt of one, and only one, person, the captain. Such an approach has no benefit in establishing why a large, complex organization failed to protect the lives of 32 people. The opportunity to learn and prevent similar accidents from occurring in the future has been lost. Consequently there will very likely be more serious incidents in the future, and for similar underlying reasons.

REQUESTS

1.      The Italian authorities are requested to re-open the investigation of the Costa Concordia accident such that it fulfils the criteria and requirements of the IMO and EU directive 2009/18/EC.

2.      The Italian judicial system is requested to investigate, indict and pass judgement on the company’s legal responsibility for the Costa Concordia accident, in accordance with the responsibilities set forth in the ISM code.

SKAGERRAK LETTER ENGLISH TRANSLATION

ITALIAN:

CONCLUSIONI

È  chiaro che la priorità dello Stato italiano è stato quello di stabilire la colpa di uno, e uno solo, persona, il capitano. Tale approccio non ha alcun beneficio nello stabilire il motivo per cui una grande, complessa organizzazione non è riuscito a proteggere la vita di 32 persone. L’opportunità di imparare e per evitare incidenti simili di verificarsi in futuro è stato perso. Di conseguenza, è molto probabile che ci saranno più gravi incidenti in futuro, e per ragioni sottostanti simili.

RICHIESTE

1.      Le autorità italiane sono invitate a riaprire l’indagine dell’incidente Costa Concordia da rispondere ai criteri e ai requisiti della IMO e della direttiva UE 2009/18/EC.

2.      Il sistema giudiziario italiano è invitato a indagare, accusare e giudicare la responsabilità legale della società per l’incidente Costa Concordia, in conformità con le responsabilità stabiliti dal codice ISM.

SKAGERRAK LETTER ITALIAN TRANSLATION

SCANDINAVIAN / NORWEGIAN:

KONKLUSJON

Det synes klart at italienske myndigheters prioritet har vært på plassere straffeansvaret på en person – kapteinen – alene. Denne tilnærmingen forklarer ikke hvordan store og komplekse organisasjoner mislyktes i å beskytte livet til 32 omkomne. Italia har ikke benyttet muligheten til å lære av ulykken, for derved å forebygge ulykker i fremtiden. Konsekvensen er dessverre at tilsvarende ulykker med større sannsynlighet igjen vil inntreffe i fremtiden.

ANMODNING

1.      Italienske myndigheter må iverksette havariundersøkelse av Costa Concordia-ulykken slik at dette oppfyller kriteriene angitt i retningslinjer fra IMO og EU direktiv 2009/18/EC

2.      Italiensk rettssystem må etterforske, tiltale og dømme hva angår straffeansvaret for Costa Concordia ulykken, i samsvar med de ansvarsforhold som reguleres av ISM-koden

SKAGERRAK LETTER SCANDINAVIAN / NORWEGIAN TRANSLATION