Scandinavian Star kommisjonen presenterer sin rapport i lagtingssalen i Stortinget, torsdag 1. juni 2017. Til venstre: sekretariatsleder Kristian Jåtog Trygstad. På talerstolen: Kommisjonsleder Frank Kjetil Olsen

Støttegruppen møter Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite mandag 13. november 2017 for å kommentere rapporten fra Stortingets granskingskommisjon for Scandinavian Star.

Støttegruppen skriver følgende i innledningen til den omfattende høringskommentaren som er sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen i dag:

Stortingets beslutning om å oppnevne en granskingskommisjon, og mandatet som ble gitt, var resultat av de folkevalgtes initiativ etter mange års engasjement fra Støttegruppen og Stiftelsen.

Flere deler av mandatet for granskingen er dessverre ikke gjennomført. Kommisjonens rapport bærer preg av at enkelte aspekter er gitt høy prioritet, mens andre ikke er prioritert i henhold til mandatet.

Kommisjonen gir ingen anbefalinger, noe som kan gjøre det vanskeligere for Stortinget å kartlegge viktig læring. Uten våre kommentarer er vi usikre på hvilken anvendelse rapporten kan få til oppfølging av skadelidte, forbedring av sikkerheten til sjøs, og fremtidig sikring av informasjon som gis i Stortinget.

OPPSUMMERING DEL 1: MENNESKELIGE ASPEKTER / NKVTS-RAPPORTEN:

STØTTEGRUPPER: Hvordan kan samfunnet bidra til at støttegrupper blir etablert og fungerer godt og relevant – over tid? Våre erfaringer viser hvor verdifull en støttegruppe kan være, langt ut over akuttfasen. Både som støtte for de involverte, og som kvalifiserte innspillere til samfunnets læring og utvikling. Ved fremtidige hendelser/katastrofer bør det tilrettelegges økonomisk og praktisk for systematisk og relevant erfaringsoverføring mellom gamle og nye støttegrupper.

HELSE OG TILLIT: NKVTS-undersøkelsen avdekker at lange og tøffe prosesser, mistanker om uoppklarte forhold over lang tid, samt mistillit til samfunn og myndigheter, bidrar til helseskadelige frustrasjoner hos mange av de involverte. Kommisjonen ga NKVTS-rapporten stor og tilsluttende oppmerksomhet. Denne tankevekkende betraktningen må forstås og følges opp – i alle fall ved tilsvarende katastrofe i fremtiden.

OPPSUMMERING DEL 2: ØVRIGE DELER AV KOMMISJONENS RAPPORT OG MANDAT:

INFORMASJON TIL STORTINGET: Kommisjonen har ikke vurdert om de faktiske forhold som er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandlinger gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken.

ANBEFALINGENE FRA SCHEI-UTVALGET: Kommisjonen har ikke vurdert oppfølgingen av de anbefalinger som ble gitt av det skandinaviske granskingsutvalget i 1991, NOU 1991: 1A.

POLITIETS ETTERFORSKING: Kommisjonens evaluering av politiets etterforsking 2013 – 2017 burde gjøre kritiske merknader til at politiet, på tross av det mandatet som var gitt av Riksadvokaten, har unnlatt å etterforske operasjonelle forhold og hvem som hadde rederansvaret for Scandinavian Star.

ANBEFALINGER / STORTINGETS FORRETNINGSORDEN §19: Kommisjon burde gitt anbefalinger og konkrete utfordringer til hvordan kommisjonens rapport kan følges opp. Forholdet til Sjølovens § 485, IMO-koden om undersøkelse av sjøulykker og EU-direktiv 2009/18/EF (EC) om undersøkelse av sjøulykker burde beskrives. Stortingets forretningsorden § 19 bør presiseres / revideres.

Du kan lese hele Støttegruppens høringskommentar her:

STØTTEGRUPPENS KOMMENTAR TIL STORTINGETS KOMMISJON FOR SCANDINAVIAN STAR 2017 

Høringskommentaren har en rekke vedlegge som de finner nedenfor. Du kan også klikke deg direkte til vedleggene ved hyperlenker som ligger i kommentaren:

VEDLEGG:

DOM I SØ OG HANDELSRETTEN, DESEMBER 1992

DOM I HØJESTERET, NOVEMBER 1993

UTSKRIFT SJØFORKLARINGEN – 1

UTSKRIFT SJØFORKLARINGEN – 2

RIKSADVOKATENS RUNDSKRIV R. 77/73

NOTAT OM KOORDINERING AV ETTERFORSKINGEN 10 APRIL 1990

POLITIMESTER SJØVOLDS TILRÅDNING OM NY ETTERFORSKING, JUNI 2014

RIKSADVOKATENS BESLUTNING OM NY ETTERFORSKING, JUNI 2014

STØTTEGRUPPEN: INNSPILL TIL POLITIETS PÅGÅENDE ETTERFORSKING, FEBRUAR 2015

STØTTEGRUPPENS KLAGE PÅ VEDTAK OM HENLEGGELSE, 29 AUGUST 2016

OSLO POLITIDISTRIKT PÅTEGNING 17 FEBRUAR 2017, KLAGE OVER HENLEGGELSE (SISTE SIDE VEDR. REDERANSVAR)

OSLO STATSADVOKATER PÅTEGNING 2 MAI 2017, KLAGE OVER HENLEGGELSE

STØTTEGRUPPENS BREV 22 MAI 2017 TIL RIKSADVOKATEN

STØTTEGRUPPENS BREV 13 JANUAR 2016 TIL STORTINGETS KOMMISJON, BAKGRUNNSINFORMASJON

STØTTEGRUPPENS BREV 18. FEBRUAR 2017 TIL STORTINGETS KOMMISJON VEDR. MANDATET

POLITIKEN SØNDAG 15. JANUAR 2017: OM OPPJUSTERT FORSIKRINGSSUM – 1

POLITIKEN SØNDAG 15. JANUAR 2017: OM OPPJUSTERT FORSIKRINGSSUM – 2

POLITIKEN SØNDAG 17. SEPTEMBER 2017: REDERIET FASTSATTE FORSIKRINGSSUM – 1

POLITIKEN SØNDAG 17. SEPTEMBER 2017: REDERIET FASTSATTE FORSIKRINGSSUM – 2

POLITIKEN SØNDAG 8. OKTOBER 2017: INTERVJU MED PER-GUNNAR LUNDIN – 1

POLITIKEN SØNDAG 8. OKTOBER 2017: INTERVJU MED PER-GUNNAR LUNDIN – 2

POLITIKEN 18 SEPTEMBER 2017: KOMMENTAR VEDR FORSIKRING

KRAVSPESIFIKASJON FOR ANSKAFFELSE – UTREDNING AV BRANN OG BRANNFORLØP

HOVEDOPPGAVE PSYKOLOGI SYLVI RAMSLI FISKERSTRAND