Nasjonalt støttegruppenettverk går i dialog med regjeringen, partiene som danner et nytt flertall i Stortinget, og hele Stortinget når budsjettbehandlingen starter

Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) samler støttegrupper og personer med erfaring fra etablering og drift av støttegrupper og tilsvarende tiltak etter katastrofer og ulykker.

 

NSN har som formål å ivareta og dokumentere erfaringene, og fremme interessene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og traumatiske hendelser.

 

NSN ble etablert som et uformelt nettverk på slutten av 1990-tallet. I desember 2002 organiserte nettverket sitt første møte på Sem Gjestegård i Asker, med valg av arbeidsgruppe og målsettinger.

 

Umiddelbart etter tsunamien i romjulen 2004 tok Helse og omsorgsdepartementet v/ statsråd Ansgar Gabrielsen initiativ til etablering av en nasjonal beredskap for opprettelse av støttegrupper etter katastrofer og ulykker. Helse- og omsorgsdepartementet fikk kunnskap om nettverket og anmodet om vårt bidrag i oppfølgingen allerede fra de første dagene umiddelbart etter tsunamien.

 

Gjennom 2005 var det dialog og prosess mellom Helsedirektoratet, Helse og omsorgsdepartementet, Norges Røde Kors og NSN. På bakgrunn av dette sendte Helsedirektoratet i desember 2005 sin anbefaling til departementet om hvordan en nasjonal beredskap for etablering av støttegrupper kunne organiseres. Intensjonene var stadfestet i Meld. St. 37 (2004-2005) og Stortingets behandling av denne.

 

Videre oppfølging er siden 2006 ivaretatt ved en intensjonsavtale mellom Helsedirektoratet og Norges Røde Kors om støttegruppeberedskap. Røde Kors skal tilrettelegge for dialog mellom tidligere og eksisterende støttegrupper. Røde Kors skal videre bidra til systematisering og videreformidling av erfaringsbasert kunnskap opp mot tjenesteapparatet / kompetansemiljøer / myndighetene.

 

Det forventes at NSN skal være tilgjengelig overfor Røde Kors og den nasjonale beredskapen, men anbefalingen om driftsmidler til NSN er likevel ved flere anledninger avvist og er aldri tatt til følge.

 

I løpet av 2021 har NSN revidert vedtektene og presisert nettverkets formål. Det er gjort henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet med anmodning om driftstilskudd for 2022. Det er også sendt henvendelse til partiene som vurderer å danne ny regjering sammen, de partiene som vil inngå i et politisk grunnlag i Stortinget for den nye regjeringen, og de øvrige partiene som er valgt til Stortinget for perioden 2021 – 2025.

 

Når avtroppende regjering om kort tid legger frem sitt forslag til statsbudsjett, vil NSN gå i dialog med alle partiene i Stortinget i budsjetthøringer for å søke støtte til drift og gjennomslag for en rekke saker.

 

Styret i NSN består av:

 

Rita Engh Sormul, styreleder. Rita mistet nær familie ved Estonia-forliset i 1994. Hun var medlem i Reinås-utvalget som utredet forhold ved tsunami-katastrofen, og hun leder også en støttegruppe for norske berørte etter Estonia. Hun har vært leder for NSN i flere år.

 

Kian Reme, styremedlem. Kian mistet nær familie ved Alexander Kielland ulykken i 1980. Han tok initiativ til etablering og drift av Kiellandfondet, og en reorganisering de senere årene av overlevende og etterlatte i Kiellandnettverket. Kian er en pioner for ideen om å organisere overlevende og etterlatte.

 

Roy Erling Furre, styremedlem. Roy Erling overlevde Sleipner-forliset i 1999. Han tok initiativ til etablering og de første årene med drift av støttegruppen etter Sleipner.

 

Ramona Lind, styremedlem. Ramona mistet nær familie ved trafikkulykke i 2019. Hun har i årene etter ulykken markert seg som en sterk stemme for transportsikkerhet i Norge. Ramona representerer en ny medlemsgruppe i NSN, med personer som har stått alene i engasjement tilsvarende det støttegruppene representerer.

 

Espen Walstad, styremedlem. Espen mistet nær familie i brannkatastrofen på passasjerfergen Scandinavian Star i 1990. Han ledet oppstart og drift av støttegruppen etter Scandinavian Star de første to årene, og representerte flere hundre overlevende og etterlatte i et felles team med juridisk bistand i erstatningsoppgjøret.

 

Jan Harsem, daglig leder. Jan overlevde Scandinavian Star brannen, men mistet nær familie. Han engasjerte seg for skjerpet sikkerhet til sjøs, og etter hvert ny etterforsking og gransking av brannkatastrofen. Jan overtok som leder av støttegruppen etter Espen, og fortsatt talsperson for støttegruppen.

 

NSN lanserer om kort tid sin egen nye nettside på www.stottegruppene.no

 

NSN har sin egen side på Facebook: https://www.facebook.com/stottegruppene

 

VEDLAGT:

 

BREV 24 SEPTEMBER 2021 TIL PARTIER I NYTT FLERTALL I STORTINGET MED VEDLEGG 1 – 5

(Tilsvarende brev er også sendt til de øvrige partiene i det nye Stortinget)

VEDLEGG 1: BREV 16 SEPTEMBER 2021 FRA NSN TIL HELSE OG OMSORGSMINISTEREN

 

VEDLEGG 2: NOTAT MED FORSLAG FRA NSN VEDR SKADELIDTES ØKONOMI

 

VEDLEGG 3: NOTAT MED FORSLAG FRA NSN VEDR ØREMERKING AV FORETAKSSTRAFF

 

VEDLEGG 4: BREV 3 SEPTEMBER 2021 FRA NSN OG RAMONA LIND TIL SAMFERDSELSMINISTEREN

 

VEDLEGG 5: NOTAT MED FORSLAG FRA NSN VEDR SYSTEMATISK OPPFØLGING AV GRANSKINGSRAPPORTER