Et par uker før jul la Justisdepartementet frem stortingsmeldingen «Risiko i et trygt samfunn». Nå er meldingen til behandling i Stortinget.

Regjeringen mener at meldingen er et viktig bidrag i regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere.

– Norge er et av verdens tryggeste land. Men det alvorlige og ofte uventede kan ramme oss likevel – i form av terror, digitale angrep, alvorlige smitteutbrudd, flom, ras eller andre hendelser. Trygghet i hverdagen er derfor et av regjeringens viktigste satsingsområder, heter det i presentasjonen av stortingsmeldingen.

– Arbeidet med samfunnssikkerhet påvirkes av utviklingen i vårt eget samfunn og verdenssamfunnet – en utvikling som går stadig raskere. Vi må være forberedt på å håndtere mange ulike og alvorlige hendelser, sa tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Samfunnssikkerhetsmeldingen viser regjeringens arbeid gjennom tiltak på en rekke områder. Dette er noen av dem:

  • Beredskapen styrkes og evnen til samordning bedres. Blant annet gjennom nærpolitireformen og økte bevilgninger, som gir oss et styrket politi. Regjeringen har også innført nye krav til oppfølging av øvelser og hendelser.
  • IKT-sikkerheten i samfunnet forsterkes. Et sentralt mål er å styrke vår nasjonale evne til både å avdekke og håndtere digitale angrep.
  • Beredskapen mot smittsomme sykdommer og farlige stoffer styrkes. Regjeringen har satt ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens som nå blir fulgt opp.
  • Vi er bedret rustet til å møte utfordringer med voldelig ekstremisme og terror.
  • Gjensidig sivilt-militært samarbeid har fått økt aktualitet og må styrkes. Et eget program for å videreutvikle totalforsvaret er etablert.
  • Mer kunnskap, bedre veiledning og nye digitale verktøy til kommunene skal begrense skadevirkningene av alvorlige naturhendelser.

Stiftelsen Skagerrak forbereder kommentarer som vil bli sendt til Stortingets Justiskomite, hvor Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell er saksordfører.