6 april 2017. Faklene brenner der Palékaia lå , og Scandinavian Star seilte ut denne kvelden 27 år tidligere. Operabygget rett i mot

Torsdag 1 juni 2017 leverer Stortingets Scandinavian Star kommisjon sin rapport Stortingets presidentskap. Kommisjonen ble oppnevnt ved Stortingsvedtak 12 mai 2015, og hadde sitt første møte 7 januar 2016.

Støttegruppen etter Scandinavian Star har siden 1996 arbeidet for ny gransking. I juni 1997 behandlet Stortinget forslag om gransking, men forslaget den gang fikk ikke flertall:

Stortingets debatt i 1997

Stortingets votering i 1997

Også i Danmark er forslag om ny gransking avvist flere ganger.

PRESSEMEDDELELSE 9 DECEMBER 2010

Brannen på Scandinavian Star og de katastrofale konsekvensene, skyldes to straffbare forhold: Ildspåsettelse og operasjon av skip som ikke oppfylte krav til sjøsikkerhet. En liten gruppe Magnusson / Axdal / Bergsvåg, hevdet tidlig at det ikke forelå holdbare bevis mot Erik Mørk Andersen, og fremmet krav om ny etterforsking etter henleggelsen i 1991.

Støttegruppens fokus på denne tiden var rettet mot rederiorganisasjonen, og indikasjoner på at det reelle rederiet ikke var avdekket.

Avtalen fra april 1990 om koordinering av etterforskingen mellom Norge, Sverige og Danmark, ble i ettertid omdefinert til en avtale om ansvarsdeling. Med henvisning til denne forståelse av avtalen, er overlevende og etterlatte i 25 år henvist henholdsvis til Norge og Danmark, alt ettersom det har vært hensiktsmessig for å unngå å ta stilling til de begrunnelser som har fulgt anmodning om ny etterforsking og/eller gransking. Norge har hevdet at det som tas opp var dansk ansvar, og Danmark har pekt på at det de mener eventuelt er nytt omfatter det norske ansvaret.

Etterhvert har engasjementet for ny etterforsking og gransking foregått i regi av flere grupperinger:

Støttegruppen som ble etablert i april 1990 / Gruppe FB

Dansk engasjement i regi av Mike Axdal

Stiftelsen etterforsking av mordbrannen Scandinavian Star

Erik Mørk Andersens etterlatte og deres bistandsadvokat

 

Her er en oversikt over Støttegruppens anmodninger:

DANMARK:

1996: Anmodning om ny etterforsking til Danmark. Avvist av Rigsadvokaten ved brev 16. januar 1996. Ny anmodning til Justitsministeriet. Avvist av Justitsministeriet v/ justitsminister Frank Jensen i brev 29. januar 1997 og ytterligere svarbrev den 30. april 1997.

2002: Ny anmodning til Danmark på bakgrunn av utsagn i avslag som den norske Riksadvokaten sendte til Mike Axdal og Terje Bergsvåg i mai 2002. Anmodningen ble behandlet over flere år, med interne utredninger av statsadvokaten på Sjælland og «Told & Skat». Avslag fra Rigsadvokaten i brev datert 28. januar 2005 til Støttegruppen. Støttegruppen anket, og mottok endelig avslag fra Justitsministeren den 13. juli 2006.

2010: Ny anmodning til Danmark, da det nær var politisk flertall i Folketinget for gransking. Etter kontakt med de parlamentariske lederne ble vedtak om gransking unngått. Justitsministeriet sendte brev 13 april 2010 til Rigsadvokaten med spørsmål om hva som eventuelt var nytt i saken, og til Søfartsstyrelsen om hvordan sikkerheten var fulgt opp.

Støttegruppen ønsket ikke at Rigsadvokaten alene skulle besvare dette brevet, og utarbeidet derfor en ny anmodning om gjenopptagelse. Rigsadvokaten avviste ny gjenopptagelse ved brev og notat til Justitsministeriet den 7. desember 2010 og pressemelding den 9. desember 2010. Justitsministeriet avviste gjenopptagelse i brev til Støttegruppen den 24. februar 2011

2013: Etter den norske Riksadvokatens avslag datert januar 2012 på anmodning om ny etterforsking, fremmet Støttegruppen i april 2013 nok en gang anmodning om gransking til regjeringene i Norge, Sverige og Danmark. Justitsministeriet i Danmark avviste nok en gang anmodningen ved brev til Støttegruppen den 11. mars 2014.

NORGE:

1996 / 97: Motstand i Danmark mot ny etterforsking / gransking av det tema som etter avtalen om ansvarsdeling var dansk ansvar, medførte at Støttegruppen hadde bred kontakt også til norske myndigheter / Stortinget. Krav om gransking ble kombinert med forslag om bedre sikkerhet, herunder at korrekt informasjon om eier og reder må inngå som tema ved norsk havnestatskontroll.

2013: Etter den norske Riksadvokatens avslag datert januar 2012 på anmodning om ny etterforsking, fremmet Støttegruppen i april 2013 nok en gang anmodning om gransking til regjeringene i Norge, Sverige og Danmark. Justitsministeriet i Danmark avviste nok en gang anmodningen ved brev til Støttegruppen den 11. mars 2014. I Norge ble det derimot flertall for parlamentarisk gransking.

NY ETTERFORSKING

Etter Stiftelsens pressekonferanse i april 2013 ble det skapt en ny situasjon der politiet, med tilslutning fra Riksadvokaten, besluttet å iverksette undersøkelser for å avdekke om det var grunnlag for å gjenoppta etterforskingen. Disse undersøkelsene pågikk fra sommeren 2013 til 2014.

I juni 2014 meddelte Oslos politimester at han anbefalte å gjenoppta etterforskingen, og 27 juni 2014 besluttet Riksadvokaten å slutte seg til politimesterens anbefaling. Etterforskingen ble da gjenåpnet for å avdekke om ildspåsettelse kunne ha sammenheng med økonomiske interesser, særlig knyttet til forsikringsforhold. Riksadvokaten besluttet også at de brannsakkyndige fra 1990 skulle engasjere for å utrede enkelte branntekniske forhold som ikke inngikk i mandatet i 1990 – 91.

I august 2016 besluttet politiet å henlegge videre etterforsking. Henleggelsen ble påklaget av flere, bl.a av Støttegruppen, men 2. mai 2017 besluttet Statsadvokaten å opprettholde henleggelsen.

NY GRANSKING

Parallelt med politiets etterforsking, besluttet et enstemmig Storting i mai 2015 å oppnevne en parlamentarisk granskingskommisjon. Gransking skal ikke vurdere straffeansvar. Kommisjonen ble gitt et mandat som Støttegruppen mente var dekkende for de forhold Støttegruppen ønsket å granske.

Torsdag 1 juni 2017 blir kommisjonens rapport overlevert til Stortingets presidentskap. Støttegruppen har levert en rekke innspill til kommisjonen, men har ingen kunnskap om hvordan kommisjonen har vurdert sitt mandat og hvilke resultater som vil bli kjent førstkommende torsdag.

Det som er kjent, er at kommisjonen har bestilt to delrapporter.

Den ene delrapporten er levert av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som har undersøkt om og hvordan de overlevende og etterlatte ble fulgt opp etter katastrofen. Rapporten har tittel: «Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år». Den andre delrapporten er levert av Norconsult etter offentlig anskaffelse.

Denne utredningen omfatter brann og brannforløp. Kravspesifikasjon til leverandøren kan du lese HER

Her er en oversikt over noen av dokumentene som kan være av interesse ved nærmere undersøkelse av historikken som er nevnt ovenfor:

NOTAT DESEMBER 1995 TIL ANMODNING OM NY ETTERFORSKING / GRANSKING

ANMODNING TIL SKANDINAVISKE REGJERINGER APRIL 2013 OM NY GRANSKING

TIL JUSTISMINISTER ANDERS ANUNDSEN I NOVEMBER 2014

EPOST TIL STORTINGETS KONTROLL OG KONSTITUSJONSKOMITE I JANUAR 2015

TIL STORTINGETS PRESIDENTSKAP I JUNI 2015

TIL STORTINGETS KOMMISJON I JANUAR 2016

BREV TIL STORTINGETS KOMMISJON FEBRUAR 2017

BREV TIL STORTINGETS KOMMISJON OM ISM-KODEN

STØTTEGRUPPENS KLAGE 29 AUGUST 2016 PÅ POLITIETS HENLEGGELSE

STØTTEGRUPPENS BREV TIL RIKSADVOKATEN 22 MAI 2017 VEDR OPPRETTHOLDT HENLEGGELSE